Blog

Güncel yazılarımızı ve
önerilerimizi takip edin.

GERİ

Genel Kurullarda Dikkat Edilecek Hususlar

Dernekler için genel kurullar ikiye ayrılır: Olağan Genel Kurullar ve Olağanüstü Genel Kurullar.

Derneklerin kurulduktan sonra ilk altı ay içinde yapmak zorunda oldukları ve tüzüklerinde yazan periyotlarda yapmaları gereken genel kurullar Olağan Genel Kuruldur. Her derneğin tüzüğünde Olağan Genel Kurlu periyodu mutlaka yazmalıdır. Bu periyotlar, hem kaç yılda bir yapılacağı (yılda bir, 2 yılda bir ya da 3 yılda bir olmalı) ve hangi ay yapılacağıdır.

Olağan Genel Kurulların dışında kalan, spesifik durumlar için yapılan genel kurullar Olağanüstü Genel Kuruldur. Olağanüstü Genel Kurul yapma sınırı yoktur. Bir dernek ihtiyaç duyulduğu sürece, istediği sayıda Olağanüstü Genel Kurul yapabilir.

Genel Kurulların öncesinde, genel kurul sırasında ve sonrasında yapılacaklar, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda aynıdır.

Genel Kurul yapılma sürecinde ilk adım, Yönetim Kurulu kararıdır. Yönetim Kurulu aldığı kararda; genel kurulun tarihlerini (iki tarih arası 7 günden az, 60 günden fazla olamaz), saatini, gündemini ve nerede yapılacağını belirtir. Genel kurul için iki tarih belirlenmesinin sebebi, ilk toplantıda çoğunluk aranması (üye tam sayısının yarıdan bir fazlası), ikinci toplantıda ise çoğunluk aranmamasıdır (yine de katılımcı sayısı yönetim kurulu ve denetleme kurulu asil üye toplamının iki katından az olamaz). Bu oranlar, tüzük değişikliği ve fesih konularında 2/3 tür.

Yönetim Kurulunun ikinci görevi, genel kurulu üyelerine ilan etmektir. Kanunen bunu ilk toplantıdan en az 15 gün önce yapmalıdır. Bu ilan için gazete ilanı, mail, SMS, elden tebliğ, iadeli taahhütlü posta, kargo, web sitesinde ilan gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Hangi yöntem seçilirse seçilsin, gazete ilanı mutlaka yapılmalıdır. Herhangi bir şekilde genel kuruldan haberi olmayan üyelerin genel kurulu iptal ettirmek için dava açmaları durumunda, gazete ilanı elinizi güçlendirmektedir.

Genel kurul zamanı geldiğinde, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin isimlerinin bulunduğu Hazirun Listesi, genel kurul salonunda hazır bulundurulur. Bu liste hem salona giren üyelerin imza atması için hem de oylama sırasında oy kullanan üyelerin imza atması için kullanılır. Bu yüzden ya iki adet hazırlanması ya da iki ayrı imza sütunu açılması tavsiye edilir.

Genel Kurul esnasında, tüm süreç, konuşulanlar, alınan ya da reddedilen kararlar Divan Tutanağı ile resmî belge haline getirilir. Bu tutanağı hazırlamak, genel kurul açılışı yapıldıktan sonra seçilen Divan Heyetinin görevidir. Genel kurul sonunda Divan Heyeti tarafından imza altına alınır ve Yönetim Kuruluna teslim edilir. Genel Kurul Divan Tutanağı Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılmaz ya da yapıştırılmaz.

Divan Tutanağında toplam üye sayısı, kaç üyenin genel kurula katıldığı, alınan ya da reddedilen kararların oybirliği ile mi yoksa oyçokluğu ile mi alındığı ya da reddedildiği (oy sayıları da yazılabilir), seçim yapılacak ise hangi yöntemle yapılacağı (açık liste usulü oylama ya da kapalı pusula yöntemi ile oylama), seçim var ise kimin hangi kurula seçildiği, tüzük değişikliği yapılmışsa maddelerin yeni halleri tam haliyle, diğer konular da ayrıntılı şekilde yazılmalıdır. Genel Kurul ile ilgili herhangi bir hukuki durum oluşursa, mahkemenin muhatabının Divan Heyeti olacağı unutulmamalıdır.

Eğer ilk toplantı tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamaz ise, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı ikinci tarihe bırakılır.

Genel Kurul sonrasında yapılması gereken bildirim için 30 gün süre bulunmaktadır. Sadece fesih kararı alınan genel kurullarda bu süre 7 gündür.

Genel Kurulda eğer seçim olmuşsa, 7 gün içerisinde yeni yönetim kurulu toplanarak görev dağılımı yapmalıdır. Eğer Yönetim Kurulu Başkanı değişmiş ise, DERBİS şifresi yeniden alınmalıdır. Aksi taktirde genel kurulun bildirimi yapılamaz.

Genel Kurulda fesih ya da tüzük değişikliği kararı alınmamışsa, yapılacak bildirim sadece internet ortamında DERBİS üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Tüzük değişikliği yapılmış ise, internetten bildirimi yaptıktan sonra, Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Divan Tutanağı, 4 adet imzalı yeni tüzük ve 2 adet imzalı Eski/Yeni Hali belgesi düzenlenerek, elden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Eski/Yeni Hali belgesi, tüzükte değiştirilen maddelerin eski ve yeni hallerini içermelidir. Tüzük komple değişmiş ise, bu belge düzenlenmez ama Divan Tutanağına tüzüğün komple değiştirildiği mutlaka yazılmalıdır.

Genel Kurulda fesih kararı alınmış ise, yine önce DERBİS’ten genel kurul bildirimi yapılır. Genel Kurul Sonuç Bildirimi, fesih dilekçesi, Divan Tutanağı ve Fesih Tutanağı yedi gün içerisinde elden teslim edilir. Fesihlerde en son Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu haline gelmektedir.

Genel Kurul işlemleri tamamlandıktan sonra hazırlanacak Genel Kurul dosyasında şu evraklar bulunmalıdır:

  • Genel Kurul yapılması için alınan Yönetim Kurulu kararının fotokopisi
  • Üyelere yapılan ilanın belgesi
  • Hazirun Listesi
  • Divan Tutanağı
  • Genel Kurulda görüşülen konuların belgeleri (faaliyet raporu, denetlemeraporu, mali tablo, bütçe, vs.)
  • İlk toplantıda çoğunluk sağlanamamış ise tespit tutanağı
  • Genel Kurul Sonuç Bildirimi
  • Tüzük değişikliği yapılmış ise Eski/Yeni Hali Belgesi

Daha Fazlası İçin

Hiçbir özellik kısıtlaması olmadan 14 gün ücretsiz deneyin.

14 GÜN ÜCRETSİZ DENEYİN

Dernx, bir STK Master Danışmanlık Limited Şirketi projesidir. Tüm görsel ve yazılımsal ürünler korunmaktadır.